Điều kiện thành lập công ty kiểm toán ( Quy định mới nhất 2022)

Điều kiện thành lập công ty kiểm toán ( quy định mới nhất 2022)

Căn cứ pháp lý:

Luật Kiểm toán độc lập 2011

Nghị định  17/2012/NĐ-CP

Thông tư 60/2006/TT-BTC

CÔNG TY KIỂM TOÁN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ THEO LOẠI HÌNH GÌ?

Theo Điều 20 Luật Kiểm toán độc lập 2011 thì Các loại doanh nghiệp sau đây được kinh doanh dịch vụ kiểm toán:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

b) Công ty hợp danh;

c) Doanh nghiệp tư nhân.

Như vậy Công ty Kiểm toán không thể tồn tại dưới hình thức Công ty Cổ phần hoặc Công ty TNHH một thành viên.

Ngoài ra, Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam được kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật.

Không giống như các cụm từ thông dụng khác được đăng ký vào tên công ty như “Thương mại”, “xây dựng”, “vận tải” thoải mái, các Doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì không được sử dụng cụm từ “kiểm toán” trong tên gọi.

THÀNH LẬP CÔNG TY KIỂM TOÁN CẦN ĐIỀU KIỆN GÌ?

  1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

b) Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên góp vốn;

c) Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kiểm toán viên hành nghề;

d) Bảo đảm vốn pháp định theo quy định của Chính phủ;

đ) Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là kiểm toán viên hành nghề.

  1. Công ty hợp danh khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

b) Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên hợp danh;

c) Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty hợp danh phải là kiểm toán viên hành nghề;

  1. Doanh nghiệp tư nhân khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

b) Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó có chủ doanh nghiệp tư nhân;

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là Giám đốc.

  1. Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đặt trụ sở chính;

b) Có ít nhất hai kiểm toán viên hành nghề, trong đó có Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh;

c) Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài không được giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam;

d) Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam;

QUY ĐỊNH VỀ VỐN CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN

Nhằm nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của Công ty kiểm toán và hạn chế rủi ro, Nghị định  17/2012/NĐ-CP được ban hành tạo ra quy chế chặt chẽ hơn trong công tác quản lý các Công ty kiểm toán, Nghị định quy định mức vốn pháp định đối với kinh doanh kiểm toán là 3 tỷ và tăng lên 05 tỷ đồng Việt Nam từ ngày 01/01/2015.

Doanh nghiệp kiểm toán cần đăng ký mức vốn tối thiểu là 5 tỷ đồng  

 HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán gồm có:

  1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
  2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;
  3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề;
  4. Hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian của các kiểm toán viên hành nghề;
  5. Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
  6. Các giấy tờ khác do Bộ Tài chính quy định.

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN:

– Bước 1: Nộp hồ sơ.

– Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Bộ Tài chính (Vụ CĐKT&KT) tiếp nhận hồ sơ và thẩm định hồ sơ. (30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)

– Bước 3: Nộp lệ phí.

– Bước 4: Cấp giấy chứng nhận.

– Bước 5: Công khai danh sách trên trang điện tử Bộ Tài chính.