Vốn pháp định là gì? Những ngành nghề nào yêu cầu vốn pháp định?

Vốn pháp định là gì?

Hiện nay khái  niệm vốn pháp định khoogn còn quy định trong luật doanh nghiệp nữa. Khái niệm này được quy định tại điều 4 luật doanh nghiệp 2005. Khoản 7 điều 4 luật doanh nghiệp 2005 quy định: “Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp”.

Như vậy có theo cách hiểu đơn giản nhất, vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định do Cơ quan có thẩm quyền ấn định. Nó được xem là có thể thực hiện được dự án khi thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định sẽ khác nhau tùy theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.

Tuy nhiên không phải ngành nghề nào cũng có vốn pháp định, vốn pháp định chỉ được áp dụng cho một số ngành, nghề nhất định nhằm tạo ra khung pháp lý về phòng ngừa rủi ro cho những ngành nghề đó. Đồng thời vốn pháp định khác hoàn toàn với vốn góp của chủ sở hữu ( vốn điều  lệ), vốn điều lệ có thể lớn hơn hoặc bằng vốn pháp định.

Dưới đây là danh mục ngành nghề có vốn pháp định:

STT Ngành nghề Văn bản Vốn pháp định Đối tượng
1 Dịch vụ bảo vệ Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP 1.000.000 USD Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam
2 Bán hàng đa cấp Điều 7 Nghị định 40/2018/NĐ-CP 10 tỷ đồng
3 Sở Giao dịch hàng hóa Điều 8 Nghị định 51/2018/NĐ-CP 150 tỷ đồng
Điều 17 Nghị định 51/2018/NĐ-CP 5 tỷ đồng Thành viên môi giới
Điều 21 Nghị định 51/2018/NĐ-CP 75 tỷ đồng Thành viên kinh doanh
4 Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh Điều 23 Nghị định 68/2018/NĐ-CP Ký quỹ 10 tỷ đồng, nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có kho, bãi
5 Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt Điều 24 Nghị định 68/2018/NĐ-CP Ký quỹ 7 tỷ đồng nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
8 Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng Điều 25 Nghị định 68/2018/NĐ-CP Ký quỹ 7 tỷ đồng nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
9 Thành lập trường trung cấp sư phạm Điều 78 Nghị định 46/2017/NĐ-CP Vốn đầu tư xây dựng trường được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai và bảo đảm mức tối thiểu là 50 tỷ đồng
10 Thành lập trường cao đẳng sư phạm Điều 78 Nghị định 46/2017/NĐ-CP Vốn đầu tư xây dựng trường được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai và bảo đảm mức tối thiểu là 100 tỷ đồng
11 Thành lập trường đại học tư thục Điều 87 Nghị định 46/2017/NĐ-CP Trên 500 tỷ đồng
12 Cho thuê lại lao động Điều 05 Nghị định 29/2019/NĐ-CP Ký quỹ 2 tỷ đồng tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
13 Dịch vụ việc làm Điều 10 Nghị định 52/2014/NĐ-CP Ký quỹ 300 triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính
14 Kinh doanh bất động sản Điều 03 Nghị định 76/2015/NĐ-CP 20 tỷ đồng
15 Văn phòng Thừa phát Điều 18 Nghị định 61/2009/NĐ-CP Ký quỹ 100 triệu đồng cho mỗi Thừa phát lại hoặc có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Việc ký quỹ được thực hiện tại tổ chức tín dụng
16 Kinh doanh sản xuất phim Điều 03 Nghị định 142/2018/NĐ-CP 200 triệu đồng
17 Kinh doanh dịch vụ lữ hành Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP 100 triệu đồng

(Hiện giảm 80% còn 20 triệu đồng)

Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
250 triệu đồng

(Hiện giảm 80% còn 50 triệu đồng)

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam
500 triệu đồng

(Hiện giảm 80% còn 100 triệu đồng)

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài
500 triệu đồng

(Hiện giảm 80% còn 100 triệu đồng)

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài
18 Kinh doanh dịch vụ đòi nợ Điều 13 Nghị định 104/2007/NĐ-CP 2 tỷ đồng
19 Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm Điều 7 Nghị định 73/2016/NĐ-CP Tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép Tổ chức nước ngoài
Tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng Việt Nam vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép Tổ chức Việt Nam
20 Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP 300 tỷ
21 Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh 350 tỷ
22 Kinh doanh bảo phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh 400 tỷ
23 Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP 600 tỷ
24 Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí 800 tỷ
25 Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí 1000 tỷ
26 Doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP 300 tỷ
27 Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP 400 tỷ
28 Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe 700 tỷ
29 Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe 1100 tỷ
30 Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP 4 tỷ
31 Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm 8 tỷ
32 Kinh doanh vận chuyển hàng không Điều 8 Nghị định 92/2016/NĐ-CP 700 tỷ Khai thác đến 10 tàu bay  với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế
33 300 tỷ Khai thác đến 10 tàu bay  với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không nội địa
34 Điều 8 Nghị định 92/2016/NĐ-CP 1.000 tỷ Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế
35 600 tỷ Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không nội địa
36 Điều 8 Nghị định 92/2016/NĐ-CP 1.300 tỷ Khai thác trên 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế
37 700 tỷ Khai thác trên 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không nội địa
38 Kinh doanh cảng hàng không Điều 14 Nghị định 92/2016/NĐ-CP 100 tỷ cảng hàng không nội địa
39 200 tỷ cảng hàng không quốc tế
40 Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hành khách Điều 17 Nghị định 92/2016/NĐ-CP 30 tỷ
41 Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa 30 tỷ
42 Kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu 30 tỷ
43 Doanh nghiệp phá dỡ tàu biển Điều 04 Nghị định 147/2018/NĐ-CP 50 tỷ
44 Hoạt động thông tin tín dụng Điều 01 Nghị định 57/2016/NĐ-CP 30 tỷ
45 Kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ Điều 06 Nghị định 69/2016/NĐ-CP 5 tỷ
46 Kinh doanh hoạt động mua bán nợ Điều 07 Nghị định 69/2016/NĐ-CP 100 tỷ
47 Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ Điều 08 Nghị định 69/2016/NĐ-CP 500 tỷ
48 Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng Điều 05 Nghị định 84/2016/NĐ-CP 6 tỷ
49 Môi giới chứng khoán Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP 25 tỷ
50 Tự doanh chứng khoán 50 tỷ
51 Bảo lãnh phát hành chứng khoán 165 tỷ
52 Tư vấn đầu tư chứng khoán 10 tỷ
53 công ty quản lý quỹ tại Việt Nam, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP 25 tỷ
54 Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng Điều 79 Nghị định 58/2012/NĐ-CP 50 tỷ
55 Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ Điều 87 Nghị định 58/2012/NĐ-CP 50 tỷ

 

LUẬT GIA PHÚC – Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp của bạn.

Hotline tư vấn miễn phí: 0962 720 696 – 0865 888 862