THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU 2024

THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU 2024

I – Trường hợp phải thực hiện gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm đối với toàn bộ hoặc một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ.
 • Để được gia hạn, trong vòng 06 tháng trước ngày Văn bằng bảo hộ hết hiệu lực, chủ Văn bằng bảo hộ phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày Văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ Văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

 

II – Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Căn cứ theo quy định tại Điều 31 Nghị định 65/2023/NĐ-CP, thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu năm 2024 được thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Nộp hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đến Cục Sở hữu trí tuệ.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực làm theo Mẫu số 07 tại Phụ lục 2 Nghị định 65/2023/NĐ-CP;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nếu văn bằng bảo hộ được cấp dưới dạng giấy và có yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ;
 • Văn bản ủy quyền nếu yêu cầu được nộp thông qua đại diện;
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí nếu nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

Bước 2: Cục Sở hữu trí tuệ xem xét hồ sơ yêu cầu gia hạn

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu gia hạn, Cục Sở hữu trí tuệ xem xét hồ sơ yêu cầu gia hạn.

Bước 3: Ra quyết định gia hạn hoặc từ chối gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

(1) Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

Ra quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ (nếu có yêu cầu), đăng bạ và công bố quyết định gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ra quyết định.

Sau khi thủ tục gia hạn đã hoàn tất, trường hợp chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ghi nhận quyết định gia hạn hiệu lực vào văn bằng bảo hộ, chủ văn bằng bảo hộ phải thực hiện thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ và nộp phí, lệ phí theo quy định.

(2) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ:

Ra thông báo dự định từ chối gia hạn, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Hồ sơ yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định;
 • Người yêu cầu gia hạn không phải là chủ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tương ứng.

Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định mà người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định từ chối gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

 

III – Chi phí gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Phí, lệ phí gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phụ thuộc vào thời điểm gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, số nhóm sản phẩm/dịch vụ trong giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Theo đó, lệ phí gia hạn nhãn hiệu cho 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ sẽ gồm những khoản chi phí sau:

 • Lệ phí gia hạn hiệu lực: 100.000 VND,
 • Lệ phí gia hạn muộn nhãn hiệu bằng 10% lệ phí gia hạn/muộn cho mỗi tháng;
 • Phí thẩm định yêu cầu gia hạn: 160.000 VND/ 1 văn bằng bảo hộ;
 • Phí sử dụng văn bằng bảo hộ là 700.000 VND/01 nhóm;
 • Phí công bố quyết định ghi nhận gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là 120.000 VND/01 đơn gia hạn; phí đăng bạ gia hạn là 120.000 VND.

Như vậy, tổng lệ phí gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ là khoảng 1.100.000 VND/01 nhãn hiệu/01 nhóm.