THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TẠM NGỪNG KINH DOANH CÔNG TY MỚI NHẤT – 2024

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TẠM NGỪNG KINH DOANH CÔNG TY MỚI NHẤT – 2024

Luật Gia Phúc mời bạn đọc cùng tìm hiểu về thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty mới nhất qua bài viết dưới đây.

Tạm ngừng kinh doanh là gì?

“Tạm ngừng kinh doanh là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp” –  Theo khoản 1 Điều 41 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

 • Ngày chuyển tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày doanh nghiệp đăng ký bắt đầu tạm ngừng kinh doanh.
 • Ngày kết thúc tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng kinh doanh mà doanh nghiệp đã thông báo hoặc ngày doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.
 1. Điều kiện tạm ngừng kinh doanh
 • Doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý thuế trước khi tạm ngừng kinh doanh ít nhất 3 ngày làm việc.
 • Tại thời điểm doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp không bị đóng mã số thuế. Nhiều doanh nghiệp thành lập không kinh doanh tại trụ sở mình đã đăng ký hoặc không hoạt động kinh doanh thực tế dẫn đến kê khai thuế không đầy đủ. Khi đó, Chi cục thuế quản lý sẽ đóng mã số thuế đối với những doanh nghiệp này. Vì vậy, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế bị đóng thì mới đủ điều kiện thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh.
 1. Hồ sơ thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty

Theo khoản 2 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh như sau:

 • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh (mẫu quy định tại Phụ lục số II-19 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.
 1. Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh công ty

Theo Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh trước thời hạn thông báo của doanh nghiệp sẽ thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ (gồm các tài liệu như mục 3 bài viết) đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh
 • Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh sau khi nhận hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
 • Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy xác nhận doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh trước thời hạn đã thông báo trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 1. Một số lưu ý khi làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty
 • Nếu doanh nghiệp tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp phải thống báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày trước khi hết thời hạn đã thông báo
 • Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp và tình trạng của tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng tạm ngừng kinh doanh.
 • Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh công ty chỉ cần nộp tại Sở kế hoạch đầu tư và không phải nộp tại cơ quan thuê đang quản lý thuế của Doanh nghiệp.