Quy định mới về mức lương tối thiểu vùng năm 2022

  • Thay đổi về lương tối thiểu vùng từ 01/7/2022 theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP
  • Lương tối thiểu vùng tăng thêm 6% được áp dụng từ ngày 01/7/2022. Cụ thể:

Đơn vị: đồng/tháng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc Mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP

(Áp dụng từ 01/7/2022)

Mức tăng
Vùng I 4.680.000 260.000
Vùng II 4.160.000 240.000
Vùng III 3.640.000 210.000
Vùng IV 3.250.000 180.000

Như vậy, khi mức lương tối thiểu vùng được chính thức áp dụng, người lao động sẽ

được hưởng thêm những lợi ích đi kèm như: Tăng tiền lương ngừng việc, Tăng tiền

lương tối thiểu khi điều chuyển công việc, Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội, Tăng mức

đóng bảo hiểm thất nghiệp, Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa…

  • Lần đầu tiên pháp luật Việt Nam quy định mức lương tối thiểu giờ:
Doanh nghiệp thuộc vùng Mức lương tối thiểu giờ
Vùng I 22.500 đồng/giờ
Vùng II 20.000 đồng/giờ
Vùng III 17.500 đồng/giờ
Vùng IV 15.600 đồng/giờ

Như vậy, việc có thêm quy định về mức lương tối thiểu theo giờ có thể đảm bảo

quyền lợi cho người lao động sẽ được trả mức lương không được thấp hơn mức

lương tối thiểu giờ theo quy định của Nghị định 38/2022/NĐ-CP.